Sejarah

TENTANG YAYASAN NURUL HIDAYAH

 

Assalamu’alaikum Warahmatullah.
Yayasan Nurul Hidayah yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1985 oleh pengurus dan jamaah Masjid Nurul Hidayah bertujuan untuk meningkatkan kualitas umat di semua bidang kehidupan melalui berbagai kegiatan baik yang bersifat ritual keagamaan pendidikan , kegiatan sosial dan usaha yang islami.

Yayasan Nurul Hidayah kemudian merancang sistim pendidikan islami yang berkesinambungan dengan cita-cita untuk mendirikan lembaga pendidikan formal dari tingkat Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi, rencana ini didasarkan oleh Al Qur’an surat Ali Imran ayat 104 : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

surat Al Israa’ ayat 36 : Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. dan Hadist Rasulullah :” Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat, sejak dari ayunan sampai ke liang kubur”

TUJUAN ( Sesuai Anggaran Dasar Yayasan) Dengan berlandaskan cita-cita luhur mengabdi tanpa pamrih dan secara nirlaba bagi pendidikan . Wassalam.